Polityka prywatności INTERNOVA-TAX

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.internova-tax.pl.

Zbierane dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług oferowanych przez INTERNOVA-TAX ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERNOVA-TAX, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185, adres poczty elektronicznej: kontakt@internova-tax.pl (dalej Administrator).

III. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, aplikacji Chat lub innych komunikatorów dostępnych na stronie Administratora (podstawą prawną przetwarzania danych osoby składającej zapytanie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) przesyłania treści marketingowych związanych z usługami INTERNOVA-TAX;

c) podjęcia na Państwa prośbę działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej oferty usług;

d) zawarcia na Państwa prośbę umowy na wykonanie usługi oferowanej przez INTERNOVA-TAX- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem;

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności strony internetowej Administratora.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) dopóki nie przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych (w szczególności Ustawa o Rachunkowości);

b) przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną poprzez formularz kontaktowy wiadomość, lecz nie dłużej niż 15 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt;

c) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego (dotyczy danych osobowych zebranych w związku z realizacją zawartej umowy);

d) do zakończenia biegu umowy wraz z zachowanymi terminami wymaganymi przez przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (dotyczy danych zebranych w ramach zawierania umów współpracy);

e) dopóki nie wycofają Państwo zgody na ich przetwarzanie.

2. W przypadku przekazania Administratorowi niekompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania przedmiotu zawartej umowy (lub w przypadku braku zawarcia umowy), przekazana dokumentacja zostanie usunięta po 12 miesiącach od momentu ostatniego kontaktu z Państwem.

V. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) podmiotom powiązanym z Administratorem;

b) podwykonawcom;

c) podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. Informujemy również, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

VI. Pliki cookies

a) Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych;

b) zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług i służy celom statystycznym;

c) klient ma prawo do określenia zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

2. Informacja o zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego na stronie internetowej Administratora.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

W każdej chwili mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

INTERNOVA-TAX , ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, NIP: 7542755951, REGON: 160039185, nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uznają Państwo, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright © 2023 Internova-tax